04 అక్టోబర్ 2011

హైకూలు

ఓ సీతాకోక
చుట్టూ చేరాయి
నదీ, పర్వతాలూ

పిట్టలు కూస్తున్నాయి
గాలి నిండా
రంగుల శబ్దాలు

రాయి నాటాను
కొలను కొలనంతా
తామరాకైంది

పొద్దుటి పొగమంచు
మేలుకొన్నట్టు
కలగంటున్నానా

పాట బాగుంది
దూరంనించి వినిపించటం
ఇంకా బాగుంది

చేయి పట్టుకొంది నిద్రలో
పాప కలలోకి
ఎలా వెళ్ళను

వెన్నెల నదిలో
ఒంటరిగా ఈదుతూ
చందమామ

చందమామ
నా బాల్యంలో
చాలా అందంగా ఉండేది

అనాధ బాలిక
జాలి దానం చేసి
వెళ్ళిపోతోంది

ఆటలో ఓడిపోయాను
ఆ పసివాడి
నవ్వు చూడాలని

పంజరం
ఖాళీగా ఉంది
ప్రేమంటే తెలిసిందేమో

నిద్రలో పాపాయి
జో కొడుతున్నాను
నా కోసం

( 'హైకూ' సంపుటి నుండి )