26 సెప్టెంబర్ 2015

'బివివి ప్రసాద్ హైకూలు' పై డాక్టర్ రెంటాల శ్రీ వేంకటేశ్వరరావు. భాగం 1/3

'బివివి ప్రసాద్ హైకూలు' పై డాక్టర్ రెంటాల శ్రీ వేంకటేశ్వరరావు గారి ప్రసంగం. 
భాగం 1/3
https://www.youtube.com/watch?v=HNDSYBl-Fx0&feature=youtu.be