26 అక్టోబర్ 2014

ప్రేమా, ఆకర్షణా..

ప్రేమకీ, ఆకర్షణ కీ భేదమేమిటని చూస్తుంటే చాలానే ఉందనిపించింది. ప్రేమా, ఆకర్షణా (లేదా మోహం), వాంఛా ఈ మూడిటికీ ఉన్న భేదాలు సూక్ష్మమైనవి, కానీ, వాటి ఫలితాలు చాలా భేదం.
ఒకప్పుడు ప్రేమకీ, ఆకర్షణకీ నేను గమనించిన యాభై భేదాలని ఇక్కడ పంచుకొంటున్నాను. వీటిలో కొంత పునరుక్తీ, కొన్ని విస్మరించినవీ ఉండవచ్చును.
ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు చదవండి.

1 పవిత్రస్థలంలో ప్రవేశించడం ప్రేమ, అడవిలో దారితప్పటం ఆకర్షణ
2 ప్రియమైనవ్యక్తిని లోకమంతా దర్శించటం ప్రేమ, లోకానికి అంధులు కావటం ఆకర్షణ
3 నిజమైన ప్రేమ వియోగం ఎరుగదు, ఆకర్షణకి నిజమైన కలయిక తెలియదు
4 ప్రేమంటే సముద్రమంత అవగాహన, ఆకర్షణ వెల్లువలాంటి ఉద్వేగం
5 ప్రేమ నిశ్శబ్దంద్వారా ఎన్నో చెబుతుంది, ఆకర్షణ మాటల వెనుక ఎన్నో దాస్తుంది

6 ప్రేమ శక్తినిస్తుంది, ఆకర్షణ బలహీనపరుస్తుంది
7 ప్రేమ ఎదిగేలా చేస్తుంది, ఆకర్షణ పతనం చేస్తుంది
8 ప్రేమ వికసింపచేస్తుంది, ఆకర్షణ ముకుళింపచేస్తుంది
9 ప్రేమ ప్రార్ధిస్తుంది, ఆకర్షణ బలప్రదర్శన చేస్తుంది
10 ప్రేమ చెదరని శాంతి, ఆకర్షణ ముగియని యుద్ధం

11 ప్రేమకి ఇవ్వటం తెలుసు, ఆకర్షణకి తీసుకోవటం తెలుసు
12 ప్రేమ రెండోవారి సంతోషం కోరుతుంది, ఆకర్షణ తన సంతోషం కోరుతుంది
13 ప్రేమ స్వార్ధం నుండి విముక్తినిస్తుంది, ఆకర్షణ స్వార్ధం పెంచుతుంది
14 ప్రేమ స్వేచ్చనిస్తుంది, ఆకర్షణ బంధిస్తుంది
15 ప్రేమ ఎప్పుడూ నమ్ముతుంది, ఆకర్షణ ఎప్పుడూ సందేహిస్తుంది

16 ప్రేమలో దయ, వివేకం వికసిస్తాయి, ఆకర్షణలో కాఠిన్యం, కపటం బలపడతాయి
17 ప్రేమ పసిదనంలోని అమాయకత్వం వంటిది, ఆకర్షణ పసిదనంలోని మొండితనం వంటిది
18 ప్రేమ రెండవవారిలో తనని గుర్తిస్తుంది, ఆకర్షణ రెండవవారినుండి ఎప్పుడూ వేరుచేస్తుంది
19 ప్రేమ ఆకర్షణని సృష్టించగలదు, ఆకర్షణ ప్రేమని సృష్టించలేదు
20 ప్రేమ ఆకర్షణగా కనబడటానికి బిడియపడుతుంది, ఆకర్షణ ప్రేమగా కనబడటానికి తొందరపడుతుంది

21 ప్రేమ సహానుభూతి, ఆకర్షణ వ్యామోహం
22 ప్రేమ తెల్లనిది, అన్నిరంగుల్లోంచీ తనని ప్రకటిస్తుంది; ఆకర్షణ నల్లనిది, అన్నిరంగుల వెనుకా తనని దాస్తుంది
23 ప్రేమ సున్నితమైన అనుభూతి, ఆకర్షణ బలమైన ఉద్వేగం
24 ప్రేమ హృదయభాష, ఆకర్షణ దేహభాష
25 ప్రేమ ఉన్నచోట సౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది, ఆకర్షణ అలజడి కలిగిస్తుంది

26 ప్రేమ నీ నిజస్వరూపం, ఆకర్షణ నీ కల్పితవ్యక్తిత్వం
27 ప్రేమ స్పష్టతనిస్తుంది, ఆకర్షణ అయోమయం సృష్టిస్తుంది
28 ప్రేమ వినమ్రతవైపు నడిపిస్తుంది, ఆకర్షణ గర్వానికి దారితీస్తుంది
29 ప్రేమ తనని మాత్రమే ఇస్తుంది, ఆకర్షణ ప్రేమని తప్ప అన్నిటినీ ఇస్తుంది
30 ప్రేమ నిండుదనాన్నిస్తుంది, ఆకర్షణ వెలితిని సృష్టిస్తుంది

31 ప్రేమ ధ్యానం వంటిది, ఆకర్షణ చెదిరిపోవటం లాంటిది
32 ప్రేమ స్వస్థతనిస్తుంది, ఆకర్షణ గాయపరుస్తుంది
33 ప్రేమ ప్రశాంతం, ఆకర్షణ ఉత్కంఠ
34 ప్రేమలో స్ఫురణ మేలుకొంటుంది, ఆకర్షణలో కాంక్ష మేలుకొంటుంది
35 ప్రేమ పరిపక్వత నిస్తుంది, ఆకర్షణ మూర్ఖుల్ని చేస్తుంది

36 ప్రేమ నువ్వుంటే చాలు సంతోషిస్తుంది, ఆకర్షణ నువ్వేమైనా ఇస్తే సంతోషిస్తుంది
37 ప్రేమ కృతజ్ఞత కలిగివుంటుంది, ఆకర్షణ కృతఘ్నతకి దారితీస్తుంది
38 ప్రేమ నిన్ను తేలికగా, కాంతిగా మార్చుతుంది, ఆకర్షణ న్యూనతలోకీ, చీకటిలోకీ నడిపిస్తుంది
39 ప్రేమ ఎప్పటికీ ప్రేమాస్పదంగానే ఉండిపోతుంది, ఆకర్షణ కాలంతో కరిగిపోతుంది
40 ప్రేమ నిర్మలాకాశంలోని చంద్రునివంటిది, ఆకర్షణ కొలనులోని అలలతో చెదిరిపోయే చంద్రబింబం వంటిది

41 ప్రేమ అంటుంది నన్ను నీలో కనుగొన్నాను, ఆకర్షణ చెబుతూ ఉంటుంది నువ్వింకా దూరంగానే వున్నావు
42 ప్రేమ నువ్వు సరిగా ఉన్నావనటానికి త్వరపడుతుంది, ఆకర్షణ సరిగా లేవనటానికి త్వరపడుతుంది
43 ప్రేమ చీకటి నుండి వెలుతురులోకి ప్రయాణం వంటిది, మొదట అది నెమ్మదిగా సమీపించినా కూడా;
     ఆకర్షణ వెలుతురు నుండి చీకట్లోకి ప్రయాణం వంటిది, మొదట అది వేగంగా తాకినా కూడా
44 ప్రేమ మానవత్వం నుండి దైవత్వానికి నడిపిస్తుంది, ఆకర్షణ మానవత్వం నుండి పశుత్వానికి దారితీస్తుంది
45 ప్రేమ 'మనం కలవకముందే ఒకరికొకరం తెలు’ సంటుంది,
     ఆకర్షణ 'ఇన్నాళ్ళు కలిసివున్నా ఒకరినొకరం తెలుసుకోలేకపోయా’ మంటుంది

46 ప్రేమ సముద్రగర్భంలోని నిలకడ లాంటిది, ఆకర్షణ పైపై చలించే అలలవంటిది
47 ప్రేమ మహావృక్షపువేరులా లోతైనది, ఆకర్షణ కొమ్మలమీది ఆకుల్లాంటిది
48 ప్రేమ పర్వతంలా నిశ్చలం, ఆకర్షణ కదిలిపోయే మేఘం
49 ప్రేమ ఆకాశంలా ఎప్పుడూ హత్తుకొని వుంటుంది, ఆకర్షణ అగ్నిలా దహిస్తూవుంటుంది
50 ప్రేమ నీ నిజమైన ఉనికిలా బలమైనది, ఆకర్షణ నీ ఊహలా దుర్బలమైనది

08 అక్టోబర్ 2014

మనుషుల్ని చూడగానే..

మనుషుల్ని చూడగానే వారి కళ్ళల్లో
కొలనులో చలించే ప్రతిబింబాల్లాంటి కలలు కనిపిస్తాయి
కలల వెనకాల ఉండీలేనట్లు మెరుస్తూ  
జీవితం తనపట్ల తాను చూపే లాలస కనిపిస్తుంది 

వారిని తాకబోయినపుడల్లా
వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాలని పట్టించుకోకుండా
వాటి లోపల వెలుగుతున్న జీవనసౌందర్యాన్ని చూస్తావు 

‘ఏమిటలా చూస్తున్నావు ఆశ్చర్యంగా’ అని  
వారు అన్నపుడల్లా
‘మన జీవితాలన్నీ ఒకే జీవితమై కనిపిస్తోంది
మీరూ ఇలా చూడగలిగితే ఎంత బావుండున’ని జవాబిస్తావు

విత్తనాన్ని నీ అరచేతులలోకి తీసుకొన్నపుడే
దాని చిటారుకొమ్మన వికసించే పూలపై తేలే పరిమళాలు
చిరుగాలితో చెప్పబోయే కబుర్లు నీకు వినిపిస్తాయి సరే కాని

కాస్త ఆగు, కాలాన్ని ప్రవహించనీ
ప్రతి అలనూ తానుగా సముద్రంలోకి మేలుకోనీ
ప్రతి జీవితాన్నీ ఏకైక మహాస్పందనలో కరగనీ అని
నీకు నువ్వు బోధించుకొంటూనే వుంటావు కదూ 

___________________________