02 డిసెంబర్ 2017

బివివి ప్రసాద్ పుస్తకాలు కినిగే.కాం నుండి ఫ్రీ డౌన్లోడ్ కి

బివివి ప్రసాద్ కవిత్వం, హైకూల పుస్తకాలన్నీ 
ఇప్పుడు కినిగే.కాం నుండి ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చును.
కవి అన్ని రచనల కోసం ఇదీ లింక్ : 

మొదటి వచన కవితాసంపుటి 'ఆరాధన' (సవరించిన ప్రతి) కోసం : 

రెండవ వచన కవితాసంపుటి 'నేనే ఈ క్షణం' కోసం : 

మూడవ వచన కవితాసంపుటి ' ఆకాశం' కోసం : 

నాలుగవ వచన కవితాసంపుటి 'నీలో కొన్నిసార్లు' కోసం : 

మూడు హైకూ సంపుటాలు
'దృశ్యాదృశ్యం' 'హైకూ' 'పూలురాలాయి' ల సమగ్రసంపుటి కోసం : 

ఈ కవిత్వాన్ని ఆస్వాదించటానికి ఉపకరించే, ప్రసిద్ధకవి 'సౌభాగ్య' రచన 
'తాత్వికభావాల తన్మయత్వం బివివి ప్రసాద్ కవిత్వం' కోసం : 

అంతర్ముఖీనత, తాత్విక చింతన కలిగిన మిత్రులకి 
ఈ కవిత్వం శాంతినీ, కాంతినీ ఇవ్వగలదని ఆశిస్తున్నాను.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి