25 ఆగస్టు 2011

ఫొటోలు : నేను చూసిన పాపికొండలు


కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పాపికొండలు చూసినప్పుడు, తీసిన ఫోటోలు ఇవి. 
తరువాత ఆ ఫోటోలు చూస్తూ అప్పటి ప్రశాంతత ని గుర్తుకు తెచ్చుకొంటే, ఒక్కొక్క ఫోటో కీ ఒక్కో వ్యాఖ్య స్పురించింది. 
ఇక్కడ కొన్ని ఫోటోలు ఇస్తున్నాను. ఇవి యాభైకి పైగా చిత్రాలు. అన్నీ చూడడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.