15 ఆగస్టు 2011

కొన్ని సమయాలు : Certain times

ఏ పనీ చేయరాని కొన్ని సమయాలుంటాయి.
గర్భంలోని శిశువులా కుదురుగా ఉండాల్సిన సమయాలుంటాయి 
గాజు సీసాలో కొత్తగాలిని బందించినట్లు ఏమీ మాట్లాడరాని సమయాలుంటాయి 

సంభాషణ సగంలో గది వెలుపలి సవ్వడి వినబోయినట్లు 
ఊహల్లేని ప్రశాంతిలో ఆకాశం లోపలికి చూడబోయినట్లు 
ఊరికే ఎదురుచూస్తూ ఉండాల్సిన సమయాలుంటాయి 

కణ కణమూ కలిసి కారు మేఘం తయారయేవరకూ 
సారమంతా జతగూడి లేతమొక్క నిటారుగా నింగిముఖంలోకి చూసేవరకూ 
గాయపడిన దేహాన్నో, హృదయాన్నో 
కాలం మునివ్రేళ్ళతో నిమిరి జీవరసం నింపే వరకూ 
పలుచని స్పందలన్నీ కలిసి 
చిరునవ్వో, కన్నీటి బిందువో తనంత తాను పుష్పించే వరకూ 

పని చేయకపోవటమే సరైన పనిగా ఉండే సందర్భాలుంటాయి 
ఉత్సవమంత ఉత్సాహంతో ఊరికే ఉండే విరామాలుంటాయి 
మేలుకొన్నంత సహజంగా నిద్ర పోవలసిన రాత్రులుంటాయి 

ఇది కాదు, ఇది కాదంటూ 
ఎప్పటి అనుభవాలు దాటి జీవితం లోతులు చూసే క్షణాలుంటాయి

అలవాటైన మాటలు విడిచి,  అలవాటైన పనులు విడిచి,  అలవాటుగా బ్రతకటం విడిచి
మరలా మొదటినుండి మేలుకోవలసిన సమయాలుంటాయి 

కొన్ని సమయాలుంటాయి Certain times

There are certain times
When you may not do any thing
Just sit tight
Like a baby snugly fitted in the womb;
Times when you may not open your mouth
Any more than a bottle
Just filled with fresh air and closed.

Like when you stop a conversation
To hear a noise outside the room
Or when about to gaze into the depths of the sky
In a quiet mood untroubled with thoughts,
There are times when you have to keep waiting
And keep on waiting only

Other than waiting in general
Or standing in the front yard to receive an unknown guest
Or when learning to be patient with all your passions under check
There are times when you may not do any thing.

Doing nothing seems to be the fittest thing to do
As when a dark cloud is slowly created,, particle by particle
Or a small seedling gathers the essence from the soil

Or till Time the healer strokes thru bruised body
And the broken heart with tender, loving finger tips
To make them whole and renewed again

And finally till all the delicate responses of life
Are gathered together to blossom into a smile or a tear

There are intervals of idleness
Which we may celebrate with an enthusiasm fitting for a festival;
And nights when sleep would be as natural as waking up

There are occasions when you gaze into the depths of life
Beyond the past experiences rejecting something or another

There are certain times,---
Times when you may have to give up your old habits,
Old avocations, and old life style
And wake up to a new dawn
To start life all over again.


________________________________
'ఆకాశం' సంపుటి నుండి 
English translation: Sri N.S. Rachakonda

2 కామెంట్‌లు: