29 జనవరి 2017

చివర చూసినవాడు

ఆనందిస్తే ఆకాశం పట్టనట్లు ఆనందించాలి
రోదిస్తే ప్రతి అణువూ కరిగిపోయేటట్లు రోదించాలి

ఏది చేసినా పూర్తిగా చేయాలి
ఏదో ఒకటే చేయాలి
ఇంక ఏమీ మిగలనట్టు చేయాలి 

సున్నితంగా ఉంటే ఆకాశం తాకినా చలించిపోవాలి
కఠినంగా ఉంటే అణువైనా చొరబడలేనంత కఠినం కావాలి

తానే ఉన్నాననుకొంటే ఆకాశమైనా అవసరం లేనట్లుండాలి
తలవంచితే ప్రతి అణువుకీ ప్రార్ధనగా నమస్కరించాలి

ఏది చేసినా చివరికంటా చేయాలి
తల్లివేరు మొదటికైనా, చిటారుకొమ్మకైనా చేరుకోవాలి

ఊహిస్తే ఆకాశం అంతా ఊహించాలి 
చూస్తే అణువు వరకూ చూడాలి  

తర్కమైనా, నమ్మకమైనా వాటి చివర చూడాలి
ఒక చివర చూసినవాడికి రెండవచివర వద్దన్నా తెలుస్తుంది
సృష్టివలయాన్ని దాటినవాడికి విలయసౌందర్యం స్ఫురిస్తుంది  

చివరచూసినవాడు మాత్రమే ప్రపంచరహస్యాల ముడి విప్పగలడు
చావు పుట్టుకలను బొమ్మలుచేసి ఆడుకోగలడు
అతను రావాలనుకొంటే వస్తాడు, వెళ్ళాలనుకొంటే వెళతాడు

మనకన్నీ కావాలి. సగాలూ, పాతికలూ, విరిగినవీ, పగిలినవీ
మనకైనా అర్థంకాని మన కొలతల మేరకి
మసకచీకటిలో దాగినట్టు వీటన్నిటివెనకా మనల్ని దాచుకొంటాం

మన కొలతలకి అందనిదేదో 
మనల్ని కావాలంటే ఇక్కడికి విసిరేస్తుంది
వద్దనుకొంటే వెనక్కు లాగేస్తుంది


30.12.2010 
____________ 
'ఆకాశం' నుండి  

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి