05 అక్టోబర్ 2015

'నీలో కొన్నిసార్లు' కవిత్వం పై శ్రీ పన్నాల సుబ్రహ్మణ్య భట్టు

'నీలో కొన్నిసార్లు' కవిత్వం పై  శ్రీ పన్నాల సుబ్రహ్మణ్య భట్టు గారి ప్రసంగం

https://www.youtube.com/watch?v=ylomgHsF-vs


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి