01 నవంబర్ 2020

కవిత : అక్కడికి

ఎక్కడా లేని చోటికి
ఎప్పుడూ లేని కాలానికి
ఏదీ లేని అనుభవానికి
నాలుగు ద్వారాలున్నాయి

నేను
ఇప్పుడు
ఇక్కడ
ఇలా

ఏదో ఒక ద్వారంలోంచి
లోనికి వెళ్ళినపుడు
పూర్తిగా వెలుపలికి వెళ్లిపోతావు
కాలం కక్ష్య దాటి అనంతంలోకి

అక్కడ
రంగులేని రంగు
రూపంలేని రూపం
రుచిలేని రుచి
స్పర్శలేని స్పర్శ
శబ్దంలేని శబ్దం
వాసనలేని వాసన
నీకోసం ఎదురుచూస్తాయి

తెలిసినచోటు నుండి
దానిని మృత్యువంటారు
తెలియనిచోటు నుండి
దానిని జీవితమంటారు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి