05 సెప్టెంబర్ 2011

హైకూలు


వర్షం
క్షణం పూచే నీటి పూలతో
ఊరు నిండిపోయింది

ఓ క్షణం జీవించాను
అలపై చిట్లిన
వెన్నెలను తాకబోయి

రంగులపిట్ట
మనసు కాన్వాసు పై
రంగులు పులిమేస్తుంది

దూరంగా దీపం
దానిని కాపాడుతూ
అంతులేని చీకటి

పడవ కదలటం లేదు
నీడనైనా తనతో రమ్మని
కాలువ లాగుతోంది
 
(దృశ్యాదృశ్యం  నుండి)


2 కామెంట్‌లు: