07 జూన్ 2014

జీవితార్థం

అర్థం కావటం ఏమంత అవసరం 
అర్థం తెలియని ఆకాశానికీ
అర్థం తెలియని నీకూ మధ్య
కురిసీ కురవని మేఘాల్లా ఎగురుతుంటాయి
పదాలూ, వాటి అర్థాలూ

జీవితమంటే ఏమిటని 
నువు ప్రశ్నించుకొన్న ప్రతిసారీ
దిగులుమేఘాలమీద ఒక కొత్త జవాబు
ఇంద్రధనువులా మెరుస్తూనే వుంటుంది

కానీ, ఇదిగో దొరికిందని
ఇంద్రధనువుని తాకబోయే ప్రతిసారీ
నిరాశవంటి నీటితుంపరులు మినహా
ఏ రంగులూ నీ చేతికి అంటుకోవు

జీవితమంటే ఏమిటైతే ఏమిటి 
ఊరికే జీవించు 
నీ కళ్ళముందు ప్రవహిస్తున్న నదిలా
నీ కళ్ళముందు ఎదుగుతున్న చెట్టులా 
నీ కళ్ళముందు ఎగురుతున్న
ఉదయాల్లా, అస్తమయాల్లా, నక్షత్రాల్లా 

ఊరికే జీవిస్తూ వుండు
నెమ్మదిగా, మరికాస్త నెమ్మదిగా 
అర్థాల లోతుల్లోని నిశ్శబ్దమంత మృదువుగా
ఊరికే..

___________________
ప్రచురణ: వాకిలి జూన్ 2014 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి