02 డిసెంబర్ 2017

గాలి కదిలినా

గాలికి గుమ్మంతెర కదిలినా
చెట్ల ఆకులు జలజలా రాలినట్టు
నువ్వు కవిత్వమై రాలవచ్చు

గాలిలో గాలి మాత్రమే ఉన్నట్టు
శబ్దంలో శబ్దం మాత్రమే ఉన్నట్టు
కదలికలో కదలిక మాత్రమే ఉన్నట్టు
నీలో జీవితం మాత్రమే ఉంటే 

గుమ్మంతెర కదిలినా
నువ్వు జీవితమై స్పందించవచ్చు 

మరేమీ కాని జీవితానివి మాత్రమే అయినప్పుడు
మరేమీ కాని స్వేచ్చవి మాత్రమే అయినప్పుడు
వెర్రిబాగుల ఆనందానివై మిగిలినప్పుడు

గుమ్మంతెరలా గాలి కదిలినా
నువ్వు బోలెడు ఆశ్చర్యానివి కావచ్చు
క్షణాన్ని చిట్లించుకొని కాంతిలోకి ఎగిరిపోవచ్చు

19.8.2016
_______________________

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి