02 అక్టోబర్ 2020

కవిత : నాది

నాది కావాలనో
నాది కాకుండా పోకూడదనో
నీ శ్వాసల్లో నూటికి తొంభై ఖర్చు చేస్తావు గానీ

నాది అనుకున్నదల్లా
నీ శ్వాసపైనే కూర్చోవటం గమనించావా
నీకు గాలాడకపోవడం చూసుకున్నావా

అప్పుడప్పుడూ
బహుశా, ఎప్పుడూ కూడా
ఊపిరాడని నిన్ను వదిలించు కోవటానికి

వినోదాలూ, విహారాలూ
స్నేహాలూ, కబుర్లూ
బాధ్యతలూ, సరదాలూ
బాధలూ, సందర్భాలూ అంటూ

నీనుండి నువ్వే
తప్పించుకు తిరగటం కనిపెట్టావా

నాది ఒక గోడ
దాని కొలతలు అనంతం
దాని ముందు ఆకాశం ఒక పిట్ట

ఈ కథ నిజంగా నీకు అర్థమైన క్షణంలో
నువ్వు గోడ మీద ఉంటావు

ప్రచురణ : కవిసంధ్య సెప్టెంబర్ 20

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి