07 మే 2013

నేనూ - స్త్రీలూ


1
వాళ్ళని చూస్తూనే ఉన్నాను నా బాల్యంనుండీ
వాళ్ళ సమీపంలో నేను పసివాడినవుతాను
కలలుమేల్కొన్న యువకుడినవుతాను
నిండైన నదిలాంటి పూర్ణమానవుడి నవుతాను 

నా అంతట నేనే అవుతున్నానా
వాళ్ళు నన్నేమైనా చేస్తున్నారా అని ఆశ్చర్యం 

వాళ్ళని చూడటమెపుడూ ఆశ్చర్యంగానే ఉంటుంది 

నేనీ మట్టి మనిషినైనట్టూ
వాళ్ళు ఏ కాంతినుండో ఇలా వచ్చినట్టూ 
లేదూ, ఇది వాళ్ళ కాంతిలోకమైనట్టూ
నేను ఏ చీకటినుండో వాళ్ళకోసం వచ్చినట్టూ ఉంటుంది 

2
వాళ్ళు నన్ను చూస్తూనే ఉన్నారు నా బాల్యంనుండీ
నా సమీపంలో వాళ్ళు తెల్లనికాంతి అవుతారు 
కలలరంగుల్తో రెపరెపలాడే కిరణాలవుతారు 
నిండైన జీవితమవుతారు
 
నా సామీప్యం వాళ్ళనలా చేస్తుందా
నేనేం కావాలో బోధిస్తున్నారా అని ఆశ్చర్యం

వాళ్ళు నన్ను చూడటమెపుడూ ఆశ్చర్యంగానే వుంటుంది 

అందమైన కల ఏదో అకస్మాత్తుగా జీవితంలో వాలినట్టూ 
బరువైన జీవితమేదో కలలాగా తేలిపోయినట్టూ వుంటుంది 


______________________
ప్రచురణ: తెలుగువన్.కాం 6.5.2013 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి