18 డిసెంబర్ 2014

తోటివారిని

తోటివారిని గాజులానోపూలలానో,
కదలని నీటిపై నిదురించే చంద్రునిబింబంలానో చూడలేమా
బహుశాగ్రహాంతరాలలో ఏకాకులమై ఎదురైతే   
అద్దంలో ప్రతిబింబంలా మృదువుగా చూసుకొంటాం ఒకరినొకరం

నిజంగా, తెలియనిచోట ఉన్నాం కదా
భూమి ఏమిటోఆకాశం ఏమిటో,
మెరిసే ఉదయాస్తమయాలూదిగులు కురిసే నల్లని రాత్రులూ
ఎందుకున్నాయోఏం చెబుతున్నాయో తెలియని
మంత్రమయస్థలంలో దారి తెలియక తిరుగుతున్నాం కదా

కనులంటే ఏమిటోచూడటమేమిటో,
చూపు బయలుదేరుతున్న లోలోపలి శూన్యపు అగాధమేమిటో
ఎరుక లేకుండానే ఋతువుల నీడల్లో తడుముకొంటున్నాం కదా

ఎవర్ని లోపలికంటా తడిమిచూసినా ఏముంటుంది
గుప్పెడు ప్రశ్నలూకాస్త కన్నీరూఇంకా అర్ధం సంతరించుకోని  ఒక దిగులుపాట మినహా
ఎవరి కథ చూసినా ఏముంటుంది
అంచులు కనరాని కాలపు ఊయలలో ఏడ్చేనిదురించే పసిబిడ్డ లోపలి నిశ్శబ్దం మినహా

తాకలేమా మరికాస్త కోమలంగా ఒకరినొకరం
చేరలేమా మరికాస్త సమీపంగా ఒకరికొకరం
చూడలేమా ఒకరిలోకొకరం మరికాస్త సూటిగాలోతుగానమ్మకంగా..

__________________
ప్రచురణ: సారంగ 11.12.14 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి