13 ఫిబ్రవరి 2017

మనస్సుకీ, హృదయానికీ భేదమేమిటి?

వేర్పాటు భావమే మనస్సు, ఏకత్వ భావమే హృదయం.
మనస్సు భయాన్నీ, కోరికనీ పుట్టిస్తుంది,
హృదయంనుండి ప్రేమా, పంచుకోవటం వికసిస్తాయి.
హృదయం ఆనందాన్ని మిగిల్చే బాధ కలిగిస్తే,
మనస్సు బాధని మిగిల్చే సంతోషాన్నిస్తుంది.
నువ్వు కదిలినపుడు మనస్సువి, నిశ్చలంగా ఉన్నపుడు హృదయానివి.
నేను అది, నేను ఇది అనే భావాలే మనస్సు, 
'నేను' అనే స్వచ్చమైన స్పురణయే హృదయం.

పరిశీలించుకొని చూస్తే 
మనస్సుగా ఉన్నపుడు భారంగా, యాంత్రికంగా, నిద్రాణంగా ఉంటాం.
మనపట్లా, లోకం పట్లా మన చూపు నకారాత్మకంగా, వినిర్మాణంతో ఉంటుంది. 
మనం హృదయంగా ఉన్నపుడు అందంగా, తేలికగా, సృజనాత్మకంగా ఉంటాం.
మన చూపు గుణాత్మకంగా, నిర్మాణాత్మకంగా ఉంటుంది.

మనస్సు నుండి వ్యాఖ్యానిస్తే,
మన జీవితం, మనస్సుకీ, హృదయానికీ నడుమ జరిగే యుద్ధం, 
హృదయం నుండి వ్యాఖ్యానిస్తే,
పోలికేలేని ఒక శ్రావ్య జీవన గీతం.


What is the difference between mind and heart?

A sense of separation is mind, 
Sense of oneness is heart.
Mind generates fear and desire, 
Heart flowers with love and sharing. 
Heart produces joyful pain and mind produces painful joy. 
You are mind, when you move; heart, when you are still.
I am that or this is mind, Pure sense of 'I' is heart.

If we observe ourselves,
When we are mind,
we feel heaviness, boredom, sleepy.
We remain negative and destructive towards ourselves and others.

When we are heart,
we feel lighter, creative and beauty.
We remain positive and constructive.

And all our life is, 
continues battle between our mind and heart,
when we comment from mind.
an unique melodious song of life
when we comment from heart.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి