29 మార్చి 2024

కవిత : పూల లోకి

1

పూవుల గురించి మాట్లాడుకొంటూ

నడుస్తున్నారు ఆ వృద్ద దంపతులు

కనిపించే మొక్కల పేర్లు

వాటి పూల కబుర్లు చెప్పుకొంటూ

గాలిపటాల్లా తేలుతున్నారు

ఈ లోకం గొడవ పట్టనట్టు

పూల రంగుల్లోకి, ఆకుపచ్చని సారంలోకి

మునకలేస్తూ వెళ్లిపోతున్నారు


2

ఎన్ని చూసి వుంటారు

కడగండ్లు పడి వుంటారు

ఎన్నిసార్లు ఓడి ఉంటారు 

ఒదిగి ఒదిగి చీకట్లు దాటి వుంటారు

చివరికిట్లా యుద్దాలు శమించిన ఒక ఉదయం

పూలలోకి కాసేపు తేలుతున్నారు 

బ్రతకటాన్ని తమకంగా హత్తుకొంటున్నారు


3

ఏ పసిదనాల్లో 

బడికెళుతూ పలకరించారో దారి పక్క పూలని

ఎన్ని ముళ్ళ తీగల మీదుగా

కాపాడుకొంటూ వచ్చారో వాటి జ్ఞాపకాలని

ఇన్నాళ్లకు చేరుకుంటున్నారు మళ్లీ

భార రహిత బాల్యాలలోకి

పచ్చని జీవితేచ్చలోకి

తమవైన ఏకాంత లోకాల్లోకి

సాంద్రమైన నిట్టూర్పు ల్లోకి..


8.9.23 4.26 PM

ప్రచురణ : ఉదయిని సాహిత్య పత్రిక 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి