29 జులై 2014

స్వేచ్ఛకి దారులు

1.
ఎంతో తెలుసుకోవాలి, అంతా మరిచిపోవాలి
తెలుసుకొంటున్నపుడు చూపు విశాలమవుతుంది
మరిచిపోతున్నపుడు అది స్వేచ్ఛ పొందుతుంది

విశాలం కావటానికి తెలుసుకోవాలి
మరింత విశాలం కావటానికి మరిచిపోవాలి
తెలుసుకొంటూ, మరిచిపోతూ మరింత స్వేచ్ఛలోకి మేలుకోవాలి

2.
ఎన్ని బంధాలనో  ప్రేమించాలి, అన్నిటినీ విడిచిపెట్టాలి
ప్రేమిస్తున్నపుడు నీ ఉనికి విస్తరిస్తుంది
విడిచిపెట్టినపుడు విశాలమైన వెలితి ఏకాంతయాత్రికుని చేస్తుంది

ఏకాంతంగా ఉండటమంటే స్వేచ్చగా ఉండటం
యాత్రికుడు కావటమంటే జీవించటంలోకి ప్రవేశించటం

3.
జీవితం ఒక బందీ ఆలపించే స్వేచ్ఛాగీతం
అతను ఉండటమే బంధం, అతని చుట్టూవున్న అనంతాకాశమే స్వేచ్ఛ
అతన్ని పక్షిని చేసే మంత్రవిద్య పాట
 
అతను పాడుతూ, పాడుతూ పక్షిలా మారిపోతాడు
పక్షి ఎగురుతూ, ఎగురుతూ అనంతాకాశంలో బిందువై, ఆకాశమై కరిగిపోతుంది