01 జనవరి 2013

గుమ్మం తెర : The Curtain

ఏదో రాసుకొంటున్నపుడు
అకస్మాత్తుగా ఎవరో వచ్చినట్టు గుమ్మంతెర లోపలికి వస్తుంది
ఎవరా అని చూసేసరికి
పొరపాటున గదిలోకి వచ్చినట్టు బయటకు ఎగురుతుంది

పిల్లలు అమ్మచుట్టూ తిరుగుతున్నట్టు
గాలిపిల్లలు తెర ముందూ వెనుకా దోబూచులాడుతుంటాయి

ఏ కదలికా లేని ఆకాశమే గుమ్మం ముందూ వెనుకా ఉన్నట్టు
ఏ స్పందనా లేని కాలమే ఎప్పుడూ విస్తరించి ఉన్నపుడు
ఒక తెర ఉండటం బావుంటుంది
పలుచని తెరలాంటి ప్రపంచ స్పర్శ బావుంటుంది

గోడలన్నిటినీ రబ్బరుతో చెరిపి, తెరలుగా దిద్ది
తెరలమధ్య పిల్లలందరం సందడి చేస్తే బావుంటుందిThe Curtain

When engrossed in writing
The curtain sneaks into the room-
As I curiously stare at
-She hops out-
As though it was a slip-up!

Just as the toddlers do,
Wind-kids play knick-knock
Around their curtain mother!

When the frozen time
Spreads slowly all through, forever-
Just as the stock-still sky
Standing in the forth and rear of the portal-
It’s fine to have a drape -The thin layer of the worldly feel!

Erasing the walls and, painting curtains in their place
-We the children raising hurly-burly amidst them-
Will it not be wonderful?


_______________________________
'ఆకాశం' సంపుటి నుండి
Translation: Sri Mandalaparthy Kishore

2 కామెంట్‌లు: