03 ఆగస్టు 2013

పావురాలు


పిల్లలెవరో తెల్లకాగితంపై రంగులు చల్లుతున్నట్టు

ఆటలో విరామంలాంటి కాంతినిండిన ప్రశాంతతలోకి
ఏవో మృదువైన స్పందనలు వచ్చివాలతాయి 

పావురాలు గింజల్ని నోటకరుస్తున్నట్టు
దయగల ఊహలు నా క్షణాల్ని నోటకరుస్తాయి 

అలా చూస్తూ ఉంటాను పావురాల కువకువలని 

ఈ పావురాలు ఎగిరేందుకు పుట్టినవికావు 
ఇవి వాలేందుకే ఈ లోకంలోకి వచ్చాయి 

కాస్తనీడా, కాస్తశాంతీ ఉన్నచోట వాలి 
నీడలాంటి శాంతిలోకి వృత్తంలా మరలి 
నీడకి రూపం వచ్చినట్టూ, 
శాంతికి ప్రాణం పోసినట్టూ కాస్త సందడి చేస్తాయి

ఈ పావురాలు అందుకే వస్తాయి
ఇవి నిశ్శబ్దం పొట్లాన్ని విప్పి శబ్దాలు వెదజల్లవు
శబ్దం పొట్లాన్ని విప్పి నిశ్శబ్దాన్ని పంచిపెడతాయి

____________________
ప్రచురణ: ఈ మాట జులై 2013 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి