29 జనవరి 2014

ఖాళీపాత్ర


ఈ ప్రపంచం నుండి ఆకులా రాలిపోయేరోజు వస్తుంది
వైభవం మసకబారుతున్న ఇంద్రియాలూ
జారిపోతున్న స్మృతులూ మినహా నీ దగ్గర ఏమీ మిగలవు

నువు గమనించినా లేకున్నా
నీ దేహాన్ని చివరి బంగారురంగూ, చల్లనితెరలూ తాకుతుంటాయి

అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది నీకు
సముద్రంలో మునిగే నదిలా
అనంతం వైపుగా నీ జీవితం స్పందిస్తూ వుంటుందా 

తొలిసారి వీధిలోని ఉత్సవాన్ని చూస్తున్న బాలుని ముఖంలో వలే  
జీవితంలోకీ, అనంతంలోకీ ఒక ఆశ్చర్యం మెరుపులా వ్యాపిస్తుందా

లేదూ, జీవితమంతా చేసినట్లు
ఖాళీపాత్ర నిండా గాలి నింపే ప్రయత్నం చేస్తుంటావా

నీ వెనుక అనంతం పచార్లు చేస్తూ వుంది
ఈ క్షణం నుండైనా వెనుతిరిగి చూడమని 
ఎవరో నీకు సందేశం పంపుతున్నారు


________________________
ప్రచురణ: ఈ మాట జనవరి 2014  

2 కామెంట్‌లు: