15 జనవరి 2024

అంతే..

1

దేనినీ నమ్మకు
అర్థం అనుమానించమని కాదు,
నమ్మటంలానే అనుమానించటం ఒక బలహీనత
ఊరికే ఉండు ఏమీ తెలియనట్టు
నిజంగా తెలియదు నీకైనా, నాకైనా

2
ఊరికే ఉండడం కన్నా 
క్షేమమైన దారేదీ లేదనుకుంటా ఇక్కడ.
క్షేమం అంత అవసరమా అని ప్రశ్న
జవాబు తెలిస్తే 
వెయ్యి లోకాలకి ఒకేసారి తెరుచుకుంటావు

3
స్వేచ్ఛ లోకి వెళ్ళటం ఉన్మాదమా 
అంటావు భయం భయంగా
దయా, స్వేచ్ఛా ఏకమైన లోతుల్లో
ఆరోగ్యముంది నిజంగా అని వింటావు

4
ఎలా వెళ్లాలి అంటావు జాగ్రత్తగా
దూకెయ్యి అని వినవస్తుంది
వెనుదిరుగుతావు 
నీపై జాలి పడుతూ

5
ఈ అద్భుతమైన రాత్రిలానే
రేపటి అద్భుతమైన ఉదయం
నీ కోసం ఎదురుచూస్తుంది
ఎప్పటిలానే నమ్మకంతో, దయగా


రచనాకాలం : 20.9.2023 11.22 రాత్రి 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి