10 ఫిబ్రవరి 2017

కవిత్వం

నాకు నచ్చిన భావాలను నీకు నచ్చిన మాటలలో చెప్పటం కవిత్వం
నీకూ, నాకూ మధ్యనున్న ఖాళీలో శతకోటిభావాలను దర్శించటం కవిత్వం
భావాల పంచరంగుల బొమ్మలతో కాసేపు ఆడుకోవటం కవిత్వం

పంచ మహాభూతాలని తోచినట్లు కలిపి, తోచినట్లు విడదీసే ఆటలలో
నిన్ను నువ్వూ, నన్ను నేనూ మరిచిపోవటం కవిత్వం

దాక్కోవటం కవిత్వం, దొరికిపోవటం కవిత్వం
దాక్కొంటూ, దొరికిపోతూ అలసిపోయిన నువ్వూ, నేనులు
ఒకటిగా విశ్రాంతి పొందటం కవిత్వం 

బ్రతికిన క్షణం కవిత్వం
క్షణం క్షణం పుడుతూనే వుండటం కవిత్వం
పాతాళంలో నుండి పొరలిపోవు జలంలా
ఎప్పటికీ బ్రతుకుమీద ఉబుకుతున్న ఉత్సాహం కవిత్వం

కదలకుండా కదిలిచూపే నైపుణ్యం కవిత్వం
అక్షరాలతీగెల్లో విద్యుత్తై విభ్రాంతి నివ్వటం కవిత్వం 
మాట వెళ్ళిపోయాక మన మధ్యన కాంతులీను మౌనం అది కవిత్వం


18.1.2011
____________ 
'ఆకాశం ' నుండి 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి