13 ఫిబ్రవరి 2017

సంపాదన

పేరూ, ధనం, విజ్ఞానమూ, అధికారం
బలప్రదర్శన వేదిక ఏదయినా కావచ్చును
సంపాదించి, మరింత బలం సాధించి ఏంచేయాలి
జీవనానందం చుట్టూ సమాధి నిర్మించి ఏంచూడాలి 

చిననాటి చల్లని వెన్నెల చూపులు జారిపోయినపుడు
నిష్కపటంగా, నిస్సంకోచంగా ఇక నవ్వలేనపుడు
ఆనందంలోకి హాయిగా ఎగిరే మంత్రం మరిచినపుడు
అనుకోగానే సులువుగా నిద్రలోకి మాయంకాలేనపుడు 

సాటివారి దైన్యం సదా నిందితుడిని చేస్తున్నపుడు
నిండుగా, హుందాగా, నిశ్చింతగా, నిర్మలంగా
జీవనచిత్రం నుండి నిష్క్రమించటం చాతకానపుడు 

సంపాదన అర్థమేమిటి, సమర్ధత సారాంశమేమిటి  
ఓటి సంతోషాల మోత వలన ఒరిగినదేమిటి
అందంలేని లక్ష్యాల సాధనలో ఆనందం ఒంపుకొన్నాక 
ఖాళీ మనుషుల, ఖాళీ చప్పట్లు మనలో నింపినదేమిటి

దేవుడినెందుకు నిందిస్తాము
తనలాగా మనని సృజించుకొని పంపిన తొలిరోజులు మరుస్తాము
ఏ గర్వం జీవితాన్ని నరకం చేస్తుంది
ఇప్పుడు ఏ వివేకం కోల్పోయిన స్వర్గం తిరిగి తెస్తుంది 


26.3.2011
____________
'ఆకాశం ' నుండి 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి