19 ఆగస్టు 2014

ఆనందంలోకి

ఎవరైనా ఆనందంగా కనిపిస్తే కారణమేమిటని అడగకు
కారణాలకేముంది, భిన్నమైన కోణాల్లో, తలాల్లో వుంటాయి

ఒకటే ఆనందంలోకి ఒక్కసారిగా చొరబడినపుడు
కారణాల సంకెళ్ళని కాసేపు తెంచుకొన్న మనిషికి
విడిచి వచ్చిన దిగుళ్ళని గుర్తుచేయకు

కారణాతీత లోకమొకటి
ఎవరిలో నుండైనా అకస్మాత్తుగా పిలుస్తున్నపుడు
నేలమీది వ్యాకరణాలన్నిటినీ ఒకేసారి విదిలించుకొని తనతో ఎగిరిపోక
భద్రగృహాల తలుపుల్ని ఒక చేత్తో గట్టిగా పట్టుకొని
రెండో చేతిని ఆకాశానికి చూపిస్తే ఏం ప్రయోజనం 

మనిషి సునాయాసంగా పువ్వైనపుడు, పక్షైనపుడు
ఇంద్రధనువో, నీటితుంపరో, ఆకాశమో అయినపుడు
అసలేమీకాకుండా మిగిలినపుడు, మిగలనపుడు
సూర్యుణ్ణొక ఆనందబిందువు చేసి మనపై కాంతి కురిపిస్తున్నపుడు
కారణాల లంగర్లు విప్పుకొని
అతని ఆనందంలోకి హాయిగా, దయగా మనల్ని కోల్పోయి చూడాలి

కారణమేం కానీ, పసిబిడ్డలాంటి పరవశమేదో
సాటి మనిషినొక  తెల్లనిమేఘం చేసి
రా అనగానే వెళ్ళగలిగినవాడిదే కదా, స్వర్గం!

2 కామెంట్‌లు: