31 ఆగస్టు 2014

ఒక దారి

1
నువ్వు ఇంటిలో వున్నావు 
ఇల్లు నీ ఊరిలో, ఊరు దేశంలో, దేశం భూమ్మీద,
భూమి ఒక పాలపుంతలో, పాలపుంత అనంతంలో

మధ్యలోని గీతల్ని మరిచిపోయి గమనిస్తే
ఎప్పుడూ అనంతంలోనే ఉన్నావని కొత్తగా కనుగొంటావు 

2
నీ దేహాన్ని గూడుగా కట్టుకొని 
లోపల వెలిగే పక్షి అద్బుతమైనది

రెండుకళ్ళ రెక్కల్ని ఎంత చాపగలిగితే 
అంతకు అంతై విస్తరిస్తుందీ పక్షి 

తండ్రీ, నువ్వు చీమని చూస్తున్నపుడు చీమవి
అనంతాన్ని చూస్తున్నపుడు అనంతానివి 

అనంతం తరువాత ఏముందని అడగనవసరంలేదు 
మాట చేరగలిగే ఆ చివరిచోటికి చేరుకొన్నాక 
చూపుకాని చూపులోకి రాలిపోతావు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి