08 ఆగస్టు 2014

ఆమె స్పర్శ

1
ఆమె చేతిని చేతిలోకి తీసుకొంటున్నపుడు
సగంప్రాణంగా సంచరిస్తున్న దు:ఖమేదో
కట్టతెగిన నదిలా కాసేపు నిన్ను కమ్ముకొంటుంది

ఆమె నీకు ఒక స్త్రీ మినహా ఏమీ కాకపోవచ్చును 
రవంత కాంక్షాపరిమళంతో వెచ్చనైన స్పర్శ
ఆమె చేతినుండి దయగా నీలోకి ప్రవహిస్తున్నపుడు

ఎండినలోయలు నదులతో నిండుతున్నట్లూ
పచ్చని జీవితం మేలుకొనే సందడి 
సమీప మైదానాల నిండా వ్యాపిస్తున్నట్లూ వుంటుంది  

2
నిజంగా, ఒక స్త్రీని, నీ దేహం మాత్రమే కోరుతుందా 
దేహం మాత్రమే ఈ లోకంలో సగంగా తిరుగుతోందా 

అద్దంలో నీ ప్రతిబింబంలా
నువు నవ్వే వాటికి నవ్వే,  ఏడ్చేవాటికి ఏడ్చే 
తెలియరానిలోకాలకి, నీలానే, ఏకాంతపథికురాలయే 
మరొక హృదయం కోసం నీ హృదయం కూడా వెదుకుతోందా 

3
ఆమె తాజాస్పర్శ నీలోకి ప్రవహిస్తున్నపుడు
మీరు కలుస్తూ ఉండగానే వేరుపడుతూ వుండటం గమనిస్తావు
ఆమె నీ స్త్రీ కాదనీ, తనకంటూ ఉనికిలేని నీ మనిషిలా 
ఎవరూ ఉండరనీ, కూడదనీ తెలుసుకొంటావు

వేగంగా ఎదురైన నక్షత్రాలు వేగంగా వెనుకకు వెళ్లిపోయినట్లు
ఆమె చేయి విడిచేలోగానే ఆమె నుండి విడిపోతావు

4
ఒక అమూర్త సమయంలో
సగాలన్నీ ఉత్త ఇంద్రధనువులని తెలుసుకొంటావు
సూర్యకాంతినీ, వాననీ విడిగా గుర్తుపడతావు 
చల్లని గాలితెరలాంటి చిరునవ్వులోకి మేలుకొంటావు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి