04 ఆగస్టు 2014

ఈ-పుస్తకం: 'నేనే ఈ క్షణం' కవిత్వం

     'నేనే ఈ క్షణం' నా రెండవ వచన కవితా సంపుటి. ఆరాధన నుండి హైకూల మీదుగా ఈ నాటి కవిత్వం వరకూ పాఠకుడికి అందివ్వదలచిన అనుభవంలో ఏమంత మార్పు వుండదు కాని, దానికై ఎంచుకొనే అభివ్యక్తి ఈ నాటికీ మారుతూనే వుంది.

     ఆరాధన తరువాత ఆధునిక అభివ్యక్తిని సాధన చేసే క్రమంలో రాసుకొన్న కవిత్వమే 'నేనే ఈ క్షణం' అనుకొంటాను.

     అంతిమ లేదా నిరపేక్ష సత్యాన్ని వెదికే క్రమంలో జీవితంలో ఎదురైన అనుభవాలలో మునుగుతూ, తేలుతూ, అటువైపు చూస్తున్న ఒక మనిషి హృదయగీతాలే 'నేనే ఈ క్షణం' కవిత్వం.
   
     4.8.2014

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి