02 ఆగస్టు 2014

ఈ -పుస్తకం: 'ఆరాధన' కవిత్వం

     ఆరాధన 1986 నుండి 89 మధ్యకాలంలో రాసిన వచన కవిత్వం. భగవాన్  శ్రీ రమణ మహర్షి గురించీ, వారి ద్వారా నిరపేక్ష సత్యం ఒకటి ఉందనీ, దానిని తెలుసుకోవటానికి సహేతుకమైన, సరళమైన, సూటిదారి ఉందనీ తెలిసిన మొదటి రోజుల్లో రాసుకొన్నకవిత్వం ఇది. అభివ్యక్తిపై టాగోర్ ప్రభావం బాగా ఉన్న రోజులవి. చదవండి.

    2.8.2014

2 కామెంట్‌లు: