22 ఆగస్టు 2011

మహా వైఫల్యం

విఫలమైన కాంతి రంగులుగా కనిపిస్తుంది

అన్నీ అంతే
సత్యం నుంచి వైఫల్యమే జీవితం, ప్రపంచం, పాలపుంతలు

నా కవిత్వమూ అలాగే ఉండాలని, 
ఒక మహా నిశ్శబ్దం వైఫల్యంగా

జల జలా మాటలు కాదు
మహా నిశ్శబ్దాన్ని అదిమి పట్టుకొన్న ఒక్కొక్క అక్షరం కావాలి

ఇంత ప్రపంచం, ఇన్ని అనుభవాలూ అక్కర్లేదు
చాలా వరకూ చెరిపేయ వచ్చును

ఓ మంచు కణం ..  ఓ తృణం..  ఓ నేను..
అది కూడా క్రమంగా చెరిగి పోవచ్చును