09 ఆగస్టు 2011

సీతాకోక రంగుల ప్రయాణం

వేసవి మధ్యాహ్నం
చెట్ల నీడలో ఇసుకపైన వాలింది సీతాకోక

తన రంగుల రెక్కల్ని విప్పుతూ, ఆర్పుతూ వుంది.

విప్పిన ప్రతిసారీ
ఒక కొత్త ప్రపంచం నా కళ్ళముందు పరుచుకొంటూ వుంది.

బహుశా, అది రెక్కలు మూసిన ప్రతిసారీ
ఏ సూక్ష్మ రహస్య లోకాలనుండో
ఒక్కొక్క ప్రపంచం వాటిపైన వాలుతుందనుకొంటాను.

సీతాకోక రెక్కలు విప్పినపుడల్లా
ఒక్కొక్క ప్రపంచం
ఈ వేసవి మధ్యాహ్నపు ఆకాశంలో
చప్పుడుచేయకుండా కరిగిపోతూ ఉంటుంది.

బహుశా, ఈ రంగుల ప్రపంచాలే
ఆకాశం ద్రవించి
కారుణ్య వర్షమై కురుస్తున్నపుడు
ఇంద్ర ధనస్సులై కనిపించి,
ప్రపంచాన్ని దీవించి
సూక్ష్మ రహస్య లోకాలకు మరలా తరలిపోతాయి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి