18 ఆగస్టు 2011

ప్రపంచాలు

మనిషి ఒక ప్రపంచం 

బలం - బలహీనత 
వెలుతురూ - చీకటి 
ఒక ప్రపంచానికి ఒక మిశ్రమం 

ప్రతి ప్రపంచంలో 
పూలుంటాయి. ఎడారులుంటాయి

ప్రతి ప్రపంచంలో ముప్పాతిక 
కన్నీటి సముద్రమూ ఉంటుంది 

బహుశా, 
ప్రతి ప్రపంచంలో 
తనకే తెలియని అనంతాకాశం ఉంటుంది 

2 కామెంట్‌లు: