24 ఆగస్టు 2011

అతను - ఆమె : He and She

ఆమె తెలివైనదని అతను
అతను దయగలవాడని ఆమె
మనస్పూర్తిగా భ్రమ పడతారు

ఆమె తెలివిలేనిదని అతను
అతను దయలేనివాడని ఆమె
అవసరానికి మించి తెలుసుకొంటారు

ఆమె దయగలదని అతను
అతను తెలివైనవాడని ఆమె
దయగా తెలివి తెచ్చుకొని శాంతి పొందుతారు


He and She

Assessing her as a shrewd woman,
Appraising him as a benign man,
They misread each other soulfully!

Condemning her as stupid,
Censuring him as ruthless,
They know about each other excessively!

Realizing her as an empathetic companion,
Recognizing him as a smart partner,
They retire to tranquillity wisely!

_______________________________
'ఆకాశం' సంపుటి నుండి
Translation: Sri Mandalaparthy Kishore

1 కామెంట్‌: